HOLLANDIAI  MAGYAR  SZÖVETSÉG
P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com

KÖNYVAJÁNLÓ

Ebben a rovatban elsôsorban hollandiai magyarok (frissen) megjelent könyveit kívánjuk bemutatni és a könyv beszerzéséhez szükséges információt közölni. Természetesen nem csak hollandiai magyarokra szorítkozunk, bármely egyéb, az egész világon megjelenô és érdeklôdésre számot tartható magyar könyv megjelenését szeretnénk erônkhöz mérten ismertetni.

A Bibliotheca Mikes International könyveit a következô címrôl lehet letölteni:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

 
Hollandul megjelent könyvek
Angolul megjelent könyvek

Tartalom


Szerzô Gábor Dzsingisz
Cím Európába - Félúton
Egy diplomata feljegyzései 1999-2005
Ismertetô Ismertetô
Kiadó/Év Balassi Kiadó, Budapest, 2006.
Ár 2800,- Ft
Terjesztés Ismertetô

(2006. október 20.)


 

Szerzô Budavári Gábor
Hága, Hollandia
Cím Földereng a mozaik
Ismertetô Folytatása a 2000-ben megjelent 'Egy mozaik kis kövei'-nek. 65 történet a szerzô gyermekkorától egy-egy nyugdíjas élményéig.
Kiadó/Év Flaccus, Budapest - Hága, 2004.
Ár 6,- euro
Terjesztés Szerzônél: g.budavari@planet.nl  és a Hollandiai Mikes Kelemen Kör összejövetelein

(2004. augusztus 24.)


 

Szerzô Borbola János
Cím Csillagszoba
Ismertetô Az idô múlása létünk legfájóbb pontja. Jószerével nincs is jelenünk, hiszen mire tudatosul bennünk, hogy vagyunk, addigra már elkéstünk, és csak voltunk. Fennmaradásunk valódi rejtélye mégis a jövô. Csodálatos nyelvünk igéinket csak jelen és múlt idôben ragozza, következésképpen ôseink más jövôben reménykedtek.

Unas fáraó szakkarai piramisfeliratai is errôl tanúskodnak. Könyvünkben az óbirodalmi uralkodó Teremtôjéhez vezetô túlvilági útját követjük. A Fohászok magyar nyelvű olvasata során kísérôivel, hányattatásával, a keresztúttal, a két-kör tanával, egyszóval az ôskeresztény hittételekkel ismerkedünk meg.

A fizikai elmúlás számára nem volt azonos a megsemmisüléssel. A földi élet folytatásaként az arra érdemeseket a Nílus-partiak igazmondóvá, azaz magyarrá avatták. A „csillagszoba lakó” Hunn Íjász már magyarként léphetett be az élôk birodalmába.

A legelső piramisfeliratok tanúsága szerint nyelvünk ôsén megszólaló király üzenete így hangzik: magyarnak nem születni – magyarnak lenni kell...
Kiadó/Év Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2004.
ISBN 963 214 963 7
Ár 20 euro
Terjesztés Megrendelhetô a szerzônél, email: janoslo@kabelfoon.nl

(2004. június 8.)


 

Szerzô Mária Ballendux-Bogyay
Cím Magyar-holland találkozások

- Az üzleti és társadalmi kapcsolatok során felmerülô kultúrabeli különbségek áthidalása -

Ismertetô

A Magyar-holland találkozások gyakorlati jellegű, mindennapi benyomásokon alapuló kézikönyv, amely a holland karakternek a magyartól eltérô sajátosságaival és ezek kultúrhistóriai hátterével szeretné megismertetni az olvasót. Segédeszközként kíván szolgálni azoknak a magyaroknak, akiknek üzleti, testvérvárosi vagy bármely egyéb jellegű (intenzív) kapcsolatai vannak a hollandokkal. A tapasztalatokat a szerzô szelektált, releváns és aktuális irodalommal támasztja alá.

Most, hogy Magyarország és Hollandia között a gazdasági, a szociális és a kultúrális együttműködés megerôsödött, egyre több holland érdeklôdik Magyarország iránt. E kapcsolatok felépítése és ápolása során hollandok és magyarok egyaránt többször panaszkodnak arról, hogy hiába beszélik mindketten jól a holland, az angol vagy esetleg a magyar nyelvet, mégsem tudnak úvgy "szót érteni" egymással, ahogy szeretnének. A kommunikáció ugyanis nem csupán a nyelven keresztül valósul meg, hanem sok más egyéb, nem nyelvi kód is szerepet játszik ebben. Ennek a lényege a figyelmen kívül hagyása félreértésekhez vezethet. Az interkulturális kapcsolatokban gyakran nem maga a nyelv okoz problémát, hanem az, hogy az eltérô kultúrális háttérrel rendelkezô felek nem ismerik eléggé egymás kultúráját, így elôítéleteik vannak egymással szemben.

Az egyes kultúrák különbségeinek felismeréséhez elengedhetetlen, hogy saját kultúránk jellegzetességeivel tisztába legyünk. Ezért a szerzô nem csak a hollandok, hanem a magyarok elé is tükröt tart.

Kiadó/Év AduPrint, 2001.
ISBN 963 85917 9 X
Ár 2900 Ft
Terjesztés Magyarországi könyvesboltok, fôleg Fókusz Könyvárúház. Budapest VII. Rákóczi u. 14.

(2003. július 6.)


Szerzô Kibédi Varga Áron, az amszterdami Vrije Universiteit francia irodalom tanszékvezetôje
Amsterdam, Hollandia
Cím És felébred, aminek neve van
Ismertetô "És felébred, aminek neve van": közel huszonöt éve írtam egyik versemben ezt a sort. Hiszek a szavak varázserejében. Minden életre kel, amit szavakba foglalunk. Meg akartam ragadni mindent - a legkisebb dolgoktól a legnagyobbakig -, amivel szembekerültem, ami szembejött velem: eseményeket, híreket, szövegeket. Megfogni a véletlent, azt a (talán nem is) véletlent, amelyik olyan titokzatosan hever és rak napról napra ezer dolgot egymás mellé: szédítô gondolatot és tréfás szójátékot, frivolitást és hátborzongató meztelenséget, a nyilvános élet, a társadalom kegyetlenségeit, szörnyűségeit és a magánélet apró örömeit és személyes gyászát: szeptember 11-ét és (nekem) november 27-ét.

Minden szétágazik és mégis minden összetartozik: ez a mi jelenünk, ez a mi rohanó huszonegyedik szzázadunk.

 Kibédi Varga Áron

2000-ben Amszterdami krónika címmel jelentek meg Kibédi Varga Áron írásai, naplójegyzetei a Kalligram Kiadónál. A kötet sikerességén felbuzdulva a szerzô folytatta az írást, a már kipróbált módszer szerint felírta, ami elé kerül, amit látott, hallott, olvasott Kolozsváron és Velencében, Brüsszelben és Londonban, de fôleg az ô három állandó világában, Budapesten, Párizsban és Amszterdamban, a magyar, a francia és a holland kultúrában.

Kiadó/Év Kalligram, Pozsony, 2002.
ISBN 80-7149-462-3
Ár 2000 Ft / 250 Sk
Terjesztés Magyarországi és szlovákiai könyvesboltok

(2002. augusztus 7.)


Szerzô Borovi József
Cím Magyar katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában
Ismertetô A hollandiai magyar katolikusok lelkigondozásának történetérôl írott, és most az olvasó kezébe kerülô könyvem nem akarja velvenni a versenyt a holland-magyar református egyházi kapcsolatokról megjelent kiadványokkal. A magyar feormátus egyház több évszázadra visszatekintô kapcsolata a holland református egyházzal gazdag tárházát tudja bemutatni azoknak a dokumentumoknak, amelyek e kapcsolat gyümölcseit elénk tárják.

A magyar-holland katolikus egyházi kapcsolatok tulajdonképpen csak a XX. században alakultak ki. Még nincs száz esztendeje annak, hogy Hollandiában - hivatalosan - magyar katolikus pap megjelent és mint lelkipásztor ott működhetett. ENnek megfelelôen írott forrásai is gyérebbek.

Munkámmal csak azt szeretném bemutatni, hogy az I. világháború után megindult általános magyar-holland nemzetközi kapcsolatok kialakításának érdekében folytatott munkába a magyar katolikus egyház is belekapcsolódott, amikor erre lehetôsége nyílt.

A szociálisan nagyon érzékeny holland társadalomban a szélesen hömpölygô református egyházi folyam mellett elindult egy katolikus, magyar kispatak is. A folyó és a patak együttes munkája remélhetôleg le fogja bontani azokat a válaszfalakat, amelyeknek bontogatását a XX. század elején gyerekek kezdték, folytatták a vegyesházasságok felnôttei és befejezik az unokák, akik az egyetemes keresztény értékrendben egységessé teszik Európát.

Kiadó/Év Szent István Társulat, Budapest, 2002.
ISBN 963 361 326 4
Ár 12 euro + szállítási költség
Terjesztés Szent István Társulat

(2002. július 16.)


Szerzô Dr. Árus Lajos - átdolgozta és sajtó alá rendezte Csanády Ágnes
Cím Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat - Elsô rész: Mózes öt könyve
Ismertetô
Elôszó

Az olvasó Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar szómagyarázata elsô kötetét veszi kezébe, amely a 3300 oldalt kitevô kézirat elsô részének átdolgozott szövegét tartalmazza. Árus Lajos Erdélyben, Gyergyószentmiklóson végzett lelkészi munkája mellett sok év odaadó munkájával az egész Ószövetséget feldolgozta.

A nagy politikai változások elôtt sikerült a kéziratot Magyarországra eljuttatni. Mivel a könyv kiadására ott nem állt elegendô anyagi alap rendelkezésre, a kézirat végül is Hollandiába került, ahol a Fundament / Iránytű Alapítvány magára vállalta ezen elsô kötet pénzügyi és szervezeti alapjainak megteremtését.

A kéziratot elôször át kellett dolgozni. Ezt a munkát Csanády Ágnes református lelkész végezte el, aki a kötetet sajtó alá rendezte, az Útmutatót és Rövidítések jegyzékét összeállította, és a szöveget nyomdakész formában elkészítette.

Hálás köszönetet mondunk Dr. Tóth Kálmán professzornak, aki a munkát ellenôrizte, és tanácsaival lényegesen hozzájárult a jelen kiadás létrejöttéhez. Külön köszönet illeti Csanády Ágnest, aki a magára vállalt munkát nagy odaadással, szakértelemmel és pontossággal végezte el.

Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik évek hosszú során Erdélyben, Magyarországon és Hollandiában önzetlen munkával hozzájárultak ezen kiadás létrejöttéhez, amely által Árus Lajos emlékezete a jövôben is élni fog.

Budapest, 1996. április

Iránytű Kiadó

Kiadó/Év Iránytű Kiadó, Budapest-Gödöllô, 1996.
ISBN 963 9055 00 X
Ár .
Terjesztés Magyarországi könyvesboltok

(2002. június 27.)


Szerzô Jolanta Jastrzebska
Groningen, Hollandia
Cím Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban
Ismertetô
Elôszó

A Groningeni Állami Egyetemen 1989-ben megvédett doktori disszertációm szolgált e munkám alapjául. A disszertáció Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine címmel még abban az évben megjelent a Rodopi (Amsterdam - Atlanta) kiadó gondozásában. Akkori mondandóm lényegét továbbra is aktuálisnak tartom, de a magyar kiadás számára bizonyos részeket átírtam. Ennek fontosabb okai: magyar közönségre gondolva, lényegesen alaposabb és szélesebb körû ismeretekre számíthattam, mint a francia nyelvû tanulmány esetében, így a magyar olvasó számára közismert vagy irreleváns adatokat kihagytam belôle. Ezenkívûl pedig a közelmúlt évek jelentôs változásai, az azok következtében végbement irodalomtörténeti átértékelések szükségessé tették fôleg az általános jellegû fejezetek átfogalmazását.

Disszertációm magyar nyelvû átdolgozása új problémák elé állított, különösen a francia nyelvû szemiotikai terminológia "megmagyarítása" miatt. A munkámban alkalmazott greimasi terminusok és a számtalan idézet, amelyek a híres párizsi iskolához tartozó kutatóktól származnak, kreatív anyanyelvi kompetenciácal rendelkezô kutatót igényeltek, aki képes volt a francia szemiotikai szaknyelvet magyarul visszaadni. Angyalosi Gergely személyében olyan szakértôre leltem, aki kiváló ismerôje mind a magyar irodalomnak, mind a francia irodalmi elméleteknek. Ô vállalta munkám magyarra fordítását, amely e tanulmány alapjául szolgált. A fent említett változások, aktualizálások miatt a végeredmény sok helyütt különbözik a francia eredetitôl, ezekért a felelôsség az enyém.

Munkám végleges feldolgozásában Nyerges Judit segített; szövegem tartalmára, stilisztikájára, tipográfiájára vonatkozó tanácsaiért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.

Groningen, 2001 januárja

Jolanta Jastrzebska
Kiadó/Év Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 2001.
ISBN 963 8425 13 X
ISSN 1217 4335
Ár 35,- holland gulden
Terjesztés Magyarországi könyvesboltok, illetve a szerzônél

(2001. október 11.)


Szerzô Hollandiai Mikes Kelemen Kör
Cím Számadás
- Hollandiai Mikes Kelemen Kör (1951-2001) -
Ismertetô Ötven évvel ezelôtt, 1951-ben alapították Hollandiába került magyar fiatalok, elsôsorban diákok, a Mikes Kelemen Kört. Eleinte csak a nyugati magyar értelmiségiek és írók találkoztak itt, de már a hatvanas évek végén megindult a dialógus az óhazával. Ma, ötven évvel késôbb, a Mikes Kelemen Kör az elmúlt évszázad magyar szellemtörténetének szerves része.
Ez a jubileumi kötet három részbôl áll. Az elsô rész irodalom; a Kör által díjazott írók - Krasznahorkai László, Karácsony Endre, Kukorelly Endre és mások - verseit és novelláit tartalmazza. A második rész rövidebb személyes emlékezéseket mutat be; a hollandiai alapító tagok a legelsô évekrôl mesélnek, míg a Kör késôbbi, nem Hollandiában élô, de rendszeres látogatói - többek között Határ Gyôzô, Czigány Lóránt és Thomka Beáta - saját emlékeikrôl számolnak be. A harmadik rész történetírói igénnyel készült, és Tóth Miklós alapító tag ötven évet átfogó áttekintését, valamint Gaál Enikô történész szakdolgozatát tartalmazza.
Kiadó/Év Kalligram, Pozsony, 2001.
ISBN 80-7149-417-8
Ár 35,- holland gulden
Terjesztés A Hollandiai Mikes Kelemen Kör évközi összejövetelein

(2001. szeptember 12.)


Szerzô Borbola János
Monster, Hollandia
Cím Királykörök
- A Rhind Matematikai Papirusz királyköreinek magyar nyelvû olvasata - A Szent Korona egyiptomi méretei -
Ismertetô Anyanyelvét mindenki ajándékba kapja. Sokan mindjárt az egyik világnyelvet mondhatják sajátjuknak, mások viszont kevésbé szerencsések. E tekintetben mi kiváltságos helyzetben vagyunk. Nyelvünk sokrétûségével, rugalmasságával, teremtôképességével, de szókincsének gazdagságával és tömörségével is messze kiemelkedik a többi élô és holt nyelvek sorából. Szépsége csak azok elôtt bontakozik ki, akik a magyar nyelvet anyanyelvükként tisztelhetik. Ilyen nyelv nem születik röpke párszáz év alatt, és nem lopható össze szomszédos kultúrák szókincsének átvételével sem.

Könyvünkben nyelvünk egyik, a történelmi idôk homályába visszanyúló gyökerét kutatjuk fel. Bemutatjuk, hogy a Nílus völgyében az elsô írásos emlékek megjelenésétôl kezdve tisztán agglutináló, nyelvünk szerkezetével szinte azonos felépítésû, számunkra ma is jól érthetô nyelven írtak, beszéltek és számoltak. Segítségével a Nílus-völgyi hieroglifákat a magyar nyelv ôsén közvetlenül lehet, és ezen túl éppen ezért kell is olvasni.

Minden állítás persze csak annyit ér, amennyit abból bizonyítani tudunk.

Tételünket könyvünkben az eddig félreismert és megoldatlan 4000 éves szöveges példák, a királykörök megfejtésével, nyelvünk és az ôsnyelv lélegzetelállító azonosságaival, valamint a legcsodálatosabb királykörrel, a titkát mindmáig ôrzô Szent Korona eddig ismeretlen egyiptomi méreteivel igazoljuk.

Ajándék? Igen, de mint történelmünk folyamán soha semmit, ezt sem kaptuk ingyen. Anyanyelvünk, könyvünk tanúsága szerint ôseink gondolatainak, egyúttal az egyetemes kultúra bölcsôjének megismerésére kötelez.

A szerzô

Kiadó/Év Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2001.
ISBN 963 00 7468 0
ISSN 1217-6974
Ár 32,50- holland gulden
Terjesztés
  • Magyarországon: Kódex könyváruházban, a Püski, Fehérlófia, Toldi Ferenc, Gondos Béla könyvesboltokban, és a Magyar Házban
  • Ipartelep Kft. 1037. Bp. Bécsi út 343. címén. Megrendelhetõ: a 387-90-16 telefon, 388-63-07 fax számon vagy E-mail: ipartelep@ipartelep.hu címen. A könyv küldését utánvéttel biztosítjuk.
  • A Hollandiai Mikes Kelemen Kör évközi összejövetelein

(2001. szeptember 12.)


Szerzô Budavári Gábor
Hága, Hollandia
Cím Egy mozaik kis kövei
Ismertetô Magyarországon, Tabon születtem 1924. január 27-én. Egy elemit, két középiskolát és három egyetemet, ill. fôiskolát végeztem el. Ebbôl is látszik, hogy csak az elemi volt az egyetlen jó iskolám, mert abból elég volt egy is. Katonatiszt lett belôlem, bár kritikus természetemen nem tudott változtatni a katonai fegyelem sem. Három és fél évet töltöttem hadifogságban. Ott tanultam meg oroszul és közben tökéletesíthettem német nyelvtudásomat is. Hazatérésem után mûszaki fordítóként és tolmácsként dolgoztam a MESZHART pécsi szénbányáinál. Késôbb a Rákosi szalámitaktika kis szeletkéjeként esztergályos lett belôlem. 1956 novemberében nyugatra távoztam. Célom Svájc vagy Ausztrália volt, de végül Hollandiában maradtam feleségemmel.
Most nyugdíjasként, immár egyedül élek Hágában, és igyekszem pótolni még egyet s mást az életben. Közben annyit mosolygok múltbéli magamon, amennyit csak lehet, mert úgyérzem, addig sem öregszem.
Kiadó/Év Szerzô magánkiadása, Budapest - Hága, 2000.
Ár 10,- holland gulden
Terjesztés Szerzônél: g.budavari@planet.nl

(2001. március 10.)Szerzô Herczegh Géza, a Hágai Nemzetközi Bíróság bírája
Hága, Hollandia
Cím A szarajevói merénylettôl a potsdami konferenciáig
    - Magyarország a világháborús Európában -
                           1914-1945
Ismertetô EZ A KÖNYV nem azért íródott, hogy egyeseket felmentsen, másokat pedig elítéljen, hanem azért, hogy végiggondolja és másokkal is végiggondolkoztassa a Kelet-Közép-Európa népeinek nemzetközi  életben elfoglalt helyzetébôl adódó problémákat. Amilyen sikeres volt a 19. század a magyarság számbeli, valamint szellemi és anyagi javakban való gyarapodását illetôen, olyan keserves megpróbáltotásokat hozott rá a 20. század. Szomszédaink sorsa sem volt lényegesen jobb, Kelet-Közép-Európa egésze sorolódott hátrébb a nemzetközi rangsorban, politikai, gazdasági és kulturális jelentôségét tekintve.
    Miért?
    A 17-18. századi magyar emlékiratok szerzôi gyertyafény mellett, lúdtoll sercegése közben próbálták koruk eseményeit leírni, titkait megfejteni. Mûveiket kéziratos másolatok révén az olvasóknak szûk köre ismerte. Nekünk a 20. század rejtélyeivel kell szembenéznünk saját emlékezetünk helyett kiadványok ezreire támaszkodva, lúdtoll helyett számítógépek segítségével és - ami még fontosabb - remélhetôleg sokakhoz szólóan. A 20. század nemzetközi eseményeinek, összefüggéseinek ismerete nem szaktudósok ügye, hanenm az általános mûveltség szerves, nélkülözhetetlen része. Tudnunk kell, mi történt velünk és azt is, hogy miért. Gondoljuk át újra meg újra, és vitassuk meg - harag és elfogultság nélkül.
Herczegh Géza
Kiadó/Év Magyar Szemle Könyvek, 1999.
ISBN 963 85171 2 3
Ár 1960 Ft
Terjesztés Magyarországi könyvesboltok

(2001. január 6.)Szerzôk Boschné Ablonczy Emôke & Henry Kammer
Cím MAGYAR - HOLLAND Szótár
Ismertetô ELÔSZÓ

[...] A szótár a kétnyelvû szótárak zömétôl eltérôen nem magyarközpontú vagy hollandközpontú, hanem kétarcú szótár, vagyis azzal az igénnyel készült, hogy egyaránt használható legyen mind a magyar, mind a holland anyanyelvûek számára. Olyan adatokat is tartalmaz, amelyek az egyik használói csoport szempontjából feleslegesnek tünhetnek, ám elengedhetetlenek ahhoz, hogy a másik csoport is optimálisan használhassa az anyagot. E cél elérése érdekében a szer]ôk nemcsak szorosan együttmûködve szerkesztették a szótárt, és készítették el a rájuk esô rész anyagát, hanem anyanyelvi lektorként egymás munkáját is ellenôrizték.

A feldolgozott szókészlet a mai magyar köznyelvi és irodalmi nyelv alapanyagát foglalja magában. Ezt bôvítik a bizalmas társalgási nyelv leggyakoribb szavai és kifejezései. Az szakszókincsbôl csak az általánosan ismert részt vettük fel.

A szótár anyagának összeállításánál a Magyar Értelmezô Kéziszótárt vettük alapul. Ennek megjelenése óta azonban sok új szóval és kifejezéssel bôvült a magyar szókincs, más szavak viszont elavultak, vagy gyakoriságuk jelentôsen csökkent. Ezért az újabb szerkesztésû magyar - idegen nyelvû szótárakban is tallóztunk, sôt magunk is gyûjtöttünk anyagot. A mai magyar alapszókincs hiányos lenne például a környezetbarát és az új értelemben vett önkormányzat nélkül.

[...] A magyar szókincs változásain kívül figyelembe kellett vennünk az 1995-ben módosított holland helyesírási szabályzatot is. Bár akkor már szótárunk jelentôs része készen volt, át kellett írnunk, hiszen minden tekintetben idôszerû kézikönyvet szerettünk volna az olvasó kezébe adni. [...]

Groningen, 1998. május                                           Boschné Ablonczy Emôke és Henry Kammer

Kiadó/Év Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.
ISBN 963 05 7518 3
Ár ± 8000 Ft
Terjesztés
  • Magyarországi könyvesboltok
  • Akadémiai Kiadó Vevôszolgálat: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4., tel.: 36-1-464 8200

(2000. október 11.)Szerzô 42 közismert magyarországi, kárpát-medencei, illetve nyugati magyar személyiség
Cím "Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?" 
- Ezredvégi kérdések a Tiszatájban -
Ismertetô "Amikor a Tiszatáj 1998. áprilisi számában sorozatunkat elindítottuk, Gaugain híres képének hármas kérdését választottuk címül. Az élet teljességét a születéstôl a halálig átfogó festmény egyetemességét nem véletlenül éreztük irányadónak. Akkor a következô kérdésekkel kezdeményeztük a disputát:
Milyen Magyarország képe, milyen most és milyennek kellene lennie? Merünk-e a mások által elénk tartott tükörben szemlélôdni? Tudjuk-e, hol vagyunk? Miféle képzetek, tévképzetek élnek hazánkban a világról? Milyen tanulságok adódnak abból, ha sorsunkat, kultúránkat a közép-európai kontextusban vizsgáljuk? Milyen szerep jut a külföldi magyarság változatos csoportjainak? Milyennek látjuk magunkat mi, az ezredforduló Magyarországán, idehaza? Mi az, amin nem tudunk, nem akarunk változtatni? ...
... Most - legalábbis reményeink szerint - nem egy közelgô vagy már be is teljesült tragédia árnyékában tesszük fel kérdéseinket. Abban sem hiszünk, hogy a régi gondolkodási-fogalmi készlet ma automatikusan mûködtethetô. Az új helyzet új nézôpontokat igényel, az ezredforduló és az ezeréves magyar államiság ünnepe önmagában is alkalmas a számvetésre. Integrációs törekvéseink is megkövetelik, hogy nem hamis helyzetismerettel, s az abból következô még hamisabb önismerettel lépjünk a következô évezredbe."
Kiadó/Év Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2000.
ISBN 963 8496 09
Ár 1900 Ft (áfával)
Terjesztés Magyarországi könyvesboltok

(2000. október 7.)Szerzô Borbola János
Monster, Hollandia 
Cím Olvassuk együtt magyarul!
- A Moszkvai Matematikai Papirusz két feladatának magyar nyelvû olvasata -
Ismertetô      Az elsô lépés talán a legnehezebb. Nem könnyû letérni a kitaposott útról, eltérni a megszabott iránytól, mert valahol bennünk él a csordaösztön, a belénk nevelt, megcsontosodott elôítélet. Magyar nyelv a Nílus völgyében? Nevetséges, bizarr ötlet. Szinte elképzelhetetlen, hogy több ezer komoly tudós ekkorát tévedjen.
     Valóban, az elsô lépés a legnehezebb. Az újat befogadni, vagy csupán logikusan, tárgyilagosan gondolkodni, valamint a tényeket csoportosítani esetünkben szinte bûnnek számít. Százhetven évvel az írás megfejtése után azt állítani, hogy a tudósok eddigi erôfeszítése csak félsikerhez vezetett, mert az egyiptomi írás a magyar nyelv ôsét takarja, még akkor is botorság, ha alátámsztásul az egyik, eddig megoldatlan szöveges feladat helyes eredményével szolgálunk.
     Botorság... Vagy mégis mindez igaz volna? Bár a matematika nem alkalmas nyelvészeti tételek igazolására, számolni akkor is csak egyféleképpen lehet. 3x3 az 9 maradt négyezer év elteltével is, és ha valótlanságot állítanánk, akkor értelemszerûen a példa eredménye sem lehetne jó.
     Széles látókör, a gondolkodás szabadsága is szükséges ehhez a lépéshez. Szabadság, hogy a megszokott, megkövesedett tételeket félretéve értelmünknek teret biztosítsunk, hogy merjük befogadni, vagy legalább mérlegelni azt, amit elsô látásra hihetetlennek tartottunk, de amit ezek után már nem lehet másképpen értékelni, mint a valóság elemeit, a tényeket.
     Tényként fogadjuk el az ôsi Egyiptom kultúráját, a hieratikus és a hieroglifás írást, a papiruszok létezését.
     Tény, hogy könyvünkben a hieratikus-hieroglifás írást nem magyarra fordítjuk, hanem közvetlenül a magyar nyelv ôsén olvassuk, ezáltal értelmes magyar nyelvû szöveghez jutunk.
     Tény az is, hogy a szakirodalom a Moszkvai Matematikai Papirusz 10. feladatának tartalmát 70 évvel az elsô publikálása után még mindig vitatja.
     Tény, hogy kizárólag a magyar olvasat segítségével juthatunk el a szövegben szereplô, hiányzó adat felismeréséhez és ezáltal a példa megoldásához.
     A tényekrôl elmondhatjuk, hogy azok a valóság elemei és nem tartoznak a hit fogalomkörébe.

A szerzô

Kiadó/Év Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2000.
ISBN 963 03 9613 0
Ár 1350 Ft (áfával)
12,- holland gulden
Terjesztés
  • Magyarországon: Kódex könyváruházban, a Püski, Fehérlófia, Toldi Ferenc, Gondos Béla könyvesboltokban, és a Magyar Házban
  • Ipartelep Kft. 1037. Bp. Bécsi út 343. címén. Megrendelhetõ: a 387-90-16 telefon, 388-63-07 fax számon vagy E-mail: ipartelep@ipartelep.hu címen. A könyv küldését utánvéttel biztosítjuk.
  • A Hollandiai Mikes Kelemen Kör évközi összejövetelein

(2000. szeptember 12.)Szerzô Kibédi Varga Áron, az amszterdami Vrije Universiteit francia irodalom tanszékvezetôje
Amsterdam, Hollandia 
Cím Hántani, fosztani
Ismertetô Kibédi Varga Áron 1930-ban született Szegeden. Gyerekkorát Budapesten töltötte - a református gimnáziumba járt 1944 végéig. 1945 óta él külföldön, 1948 óta Hollandiában. Hollandiában érettségizett, Amszterdamban, Leidenben és Párizsban járt egyetemre.
Több könyve és számos írása jelent meg nagyobbrészt franciául és magyarul. (A magyar nyelvû szövegek egy része megtalálható a Szavak, világok [Pécs, 1998] c. és a Noé könyvei [Kolozsvár, 1999] c. tanulmánykötetben).
Hántani, fosztani c. negyedik kötete 1988 és 1999 között írt verseibôl ad válogatást. Elôzô kötetei (Kint és Bent, 1963; Téged, 1975) Washingtonban, illetve Budapesten jelentek meg (Szépen, 1990).
Kiadó/Év Kalligram, Pozsony, 2000.
ISBN 807149 3414
Ár 600 Ft (áfával)
Terjesztés Magyarországi és szlovákiai könyvesboltok

(2000. szeptember 12.)Szerzô Kibédi Varga Áron, az amszterdami Vrije Universiteit francia irodalom tanszékvezetôje
Amsterdam, Hollandia
Cím Amszterdami krónika 1999
Ismertetô "Karácsony van. Francia feleségemmel az (akkor még nem szennyezett) breton tengerparton sétálunk.
- Itt a századvég - mondja. - Miért írnál jövôre csak verseket? Vezess naplót!
- Én? Miért éppen én?
- Mert három világban élsz egyszerre. Hollandiában laksz, de kultúrád francia és magyar. Amszterdamból nézed a francia és a magyar világot, de azért nem úgy, mint a holland tenné. Nem is sejted, milyen különös ez a nézôpont. Érdekelni fogja a magyar olvasót. Írj naplót. Jegyezz fel mindent, amit látsz, ami eszedbe jut.
És elkezdtem feljegyezni benyomásaimat, gondolataimat; 1999 januárjától decemberig, röviden, gyorsan, sok más munka mellett. Párizsról, Velencérôl, hágai diplomáciai fogadásokról. Koszovóról, francia és magyar könyvekrôl, egy erdélyi útról. Magyarokról, hollandokról. Magyar-holland-francia szemszögbôl. De magyarul."
Kiadó/Év Kalligram, Pozsony, 2000.
ISBN 80-7149-346-5
Ár 1100 Ft (áfával) / 160 Sk (vrátane DPH)
Terjesztés Magyarországi és szlovákiai könyvesboltok

(2000. szeptember 12.)

Vissza a Hollandiai Magyar Szövetség honlapra